Đánh giá
Lượt xem 149

Nền nông nghiệp của những 'Robot nông dân'


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu trong đó có nông nghiệp.
Thể loại: 2Tech
Giá: 1.000đ